Kullanıcı Şartlar & Koşullar

  KULLANICI SÖZLEŞMESİ

   

  İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), Zembilium Perakende Satış Pazarlama ve Elektronik Ticaret Hizmetleri – Elif Çiçek Çoruhlu firması (kısaca “ZEMBİLİUM”) ile www.zembilium.com alan adlı web sitesine (kısaca “Site”) üye olma talebinde bulunan kullanıcı arasında (kısaca “Üye”), kullanıcının Site’ye üye olması amacıyla ve Sözleşme’nin elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

  Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Üye, ayrıca, Site’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. TANIMLAR

   

  ZEMBİLİUM: Zembilium Perakende Satış Pazarlama ve Elektronik Ticaret Hizmetleri – Elif Çiçek Çoruhlu’yu

  Site: ZEMBİLİUM’a ait www.zembilium.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini,

  Üye(ler): Site'ye ZEMBİLİUM tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site'de sunulan ZEMBİLİUM Hizmetleri’nden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

  Satıcı(lar): 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Site’de ilan edilen/yayınlanan malları satan ve tedarik eden gerçek veya tüzel kişi Üyeler’i,

  Alıcı (lar): Site’de Satıcılar tarafından satışa sunulan malları satın alan gerçek veya tüzel kişi Üyeler’i,

  ZEMBİLİUM Hizmetleri: Satıcılar tarafından tedarik edilecek olan malların Site’de yayınlanması/ilan edilmesi; Satıcılar ile Alıcılar arasında mesafeli sözleşmeler akdedilmesi suretiyle mal satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Site’de gerekli platformun oluşturulması, ZEMBİLİUM’un Sözleşme uyarınca kendisine verilen temsil yetkisi doğrultusunda, Alıcılar tarafından ödenen satış bedellerini Satıcılar’ın nam ve hesabına tahsil ederek, Satıcılar’a aktarmasını,

  Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Site’ye erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,

  GİZLİLİK POLİTİKASI: Site’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını, ifade etmektedir.

  1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

   

  İşbu Sözleşme’nin konusu, Site'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm ZEMBİLİUM Hizmetleri’nin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

  İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ZEMBİLİUM Hizmetleri’ne ilişkin olarak, ZEMBİLİUM tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ZEMBİLİUM Hizmetleri’ne ilişkin olarak, ZEMBİLİUM tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

  1. ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  3.1. Genel Olarak

  3.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki ZEMBİLİUM Hizmetleri'den faydalanırken ve Site'deki ZEMBİLİUM Hizmetleri ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3.1.2. Üye, ZEMBİLİUM’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üyeler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3.1.3. Üyeler'in, Site aracılığıyla ZEMBİLİUM tarafından sunulan ZEMBİLİUM Hizmetleri'nden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen kendine aittir.

  3.1.4. ZEMBİLİUM 'un sunduğu ZEMBİLİUM Hizmetleri’nden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Site dahilinde bulunan, ZEMBİLİUM ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, ZEMBİLİUM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyeler'in Site üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ZEMBİLİUM doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  3.1.5. ZEMBİLİUM 'un izni dışında, Üyeler'in, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.

  3.2. Site Üzerinden Mal Alımı ile İlgili Olarak

  3.2.1. Alıcı ve Satıcı, Site üzerindeki satışların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, ZEMBİLİUM’a tahsilat sürecinin yönetimiyle sınırlı olarak temsil yetkisi verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda, Alıcı tarafından ödenen satış bedeli ZEMBİLİUM tarafından Satıcı namına tahsil edilecek ve Satıcı’ya iletilecektir.

  Alıcı satın almak istediği mala yönelik bedeli ZEMBİLİUM’a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş sayılacak ve bir daha Satıcı’ya ödeme yapmayacaktır.

  Satıcı; Alıcı’nın ZEMBİLİUM’a ödeme yapmakla ödeme borcunu ifa etmiş sayılacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Alıcı ve Satıcı, ZEMBİLİUM’a yukarda belirtilen sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmedikleri veya verdikleri yetkiyi geri aldıkları takdirde, üyeliklerine son verilecek ve ZEMBİLİUM Hizmetleri’nden yararlanamayacaklardır.

  3.2.2. Alıcı, Site’de ilan edilen/yayınlanan malları satın alabilir. Alıcı, satın aldığı mallara ilişkin olarak ilgili malın Satıcısı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Alıcı, Satıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmenin Satıcı’nın beyanları doğrultusunda düzenlendiğini bildiğini; ZEMBİLİUM’un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili ZEMBİLİUM’un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3.2.3. ZEMBİLİUM, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. Anılan Kanun’un 9/1 numaralı maddesi uyarınca aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

  Üye, ZEMBİLİUM’un aracı hizmet sağlayıcı olduğunu, Site’de yayınlanan/ilan edilen mallar ile ilgili olarak satıcı, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya mecra kuruluş sıfatının bulunmadığını; malların tedariki/teslimi ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini bildiğini ve bu sebeple mallar ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; cayma hakkını Satıcı’ya karşı kullanacağını; cayma hakkı kullanımı sonucunda bedel iadesinin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında ZEMBİLİUM’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; mallara ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini bildiğini; bu nedenlerle ZEMBİLİUM’un 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili hükümler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını; ZEMBİLİUM’un sadece Alıcı tarafından yapılan ödemeyi Satıcı namına tahsil ederek, Satıcı’ya iletmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3.2.4. Alıcı’nın Site üzerinden aldığı mallara ilişkin satım bedeli, Satıcı’ya iletilmek üzere ZEMBİLİUM’a ait altyapı üzerinden tahsil edilir. Alıcılar, malları teslim aldıkları tarihten 14(ondört) gün içinde, herhangi bir sebep göstermelerine gerek bulunmaksızın ZEMBİLİUM’a bildirimde bulunarak satım bedelinin Satıcı’ya ödenmemesini talep edebilirler ve aynı süre içinde malı Satıcı’ya iade edebilirler. Bu durumda ZEMBİLİUM, malın Satıcı’ya ulaşması kaydıyla, satım bedelini Alıcı’ya iade eder. Ancak, 14 (ondört) gün içinde, satım bedelinin Satıcı’ya ödenmemesi yönünde bir talep gelmezse, ZEMBİLİUM, satım bedelini Satıcı’ya öder. Alıcı’nın Tüketici mevzuatından kaynaklanan tüm hakları saklıdır. ZEMBİLİUM’un satım bedelini Satıcı’ya iletmekle sınırlı olan hizmeti, hiçbir şekilde Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdine taraf olduğu şeklinde yorumlanamaz. ZEMBİLİUM ile Üye arasında, ZEMBİLİUM’un Sözleşme’nin 3.2.1 numaralı maddesi gereği sahip olduğu temsil yetkisi dışında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

  3.2.5. Üye, Site üzerinden mal satın alımı esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, ZEMBİLİUM’un anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasına onay verebilir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Üye kendisine ait kredi kartı bilgilerinin ZEMBİLİUM’un anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasına onay vermediği takdirde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz.

  Üye’ye ait kredi kartı bilgileri, Site üzerinde hiçbir hal ve koşul altında saklanmamakla beraber, Site’nin anlaşmaya vardığı ödeme sisteminde ise, onay vermesini takiben sadece Üye’nin gelecekte yapacağı mal satın alımlarında aynı bilgilerin kullanılması amacına yönelik olarak saklanır. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Üye, Site’nin herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesi talep edebilir.

   

  1. ZEMBİLİUM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   

  4.1. ZEMBİLİUM, Site’de sunulan ZEMBİLİUM Hizmetler'ini ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. ZEMBİLİUM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

  4.2. Site içerisinde, yalnızca ZEMBİLİUM tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, ZEMBİLİUM kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, ZEMBİLİUM 'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  4.3. Teknik sorunlar sebebiyle Site'ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, Üye'nin yaşayacağı sorunlardan ZEMBİLİUM sorumlu tutulamaz.

  4.4. ZEMBİLİUM, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman ZEMBİLİUM Hizmetleri'nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ZEMBİLİUM tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, ZEMBİLİUM tarafından ilgili ZEMBİLİUM Hizmetleri'nin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur.

  4.5. ZEMBİLİUM, dilediği zaman, Site'de bildirmek suretiyle, ZEMBİLİUM Hizmetleri'ni ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu ZEMBİLİUM Hizmetleri, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu ZEMBİLİUM Hizmetleri'nden değişiklikten önce faydalanan Üyeler'e de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

  1. GİZLİLİK POLİTİKASI

   

  ZEMBİLİUM, Site'de, Üyeler'le ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. ZEMBİLİUM, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

  1. DİĞER HÜKÜMLER

  6.1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  6.1.1. Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “ZEMBİLİUM’un telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) ZEMBİLİUM 'a ait ve/veya ZEMBİLİUM tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, ZEMBİLİUM Hizmetleri'ni, ZEMBİLİUM bilgilerini ve ZEMBİLİUM 'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının ZEMBİLİUM Hizmetleri'ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ZEMBİLİUM 'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, ZEMBİLİUM 'un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

  6.1.2 ZEMBİLİUM 'un, ZEMBİLİUM Hizmetleri, ZEMBİLİUM bilgileri, ZEMBİLİUM telif haklarına tabi çalışmaları, ZEMBİLİUM ticari markaları, ZEMBİLİUM ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

  6.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  ZEMBİLİUM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyeler'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  6.3. MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ZEMBİLİUM, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ZEMBİLİUM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ZEMBİLİUM 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ZEMBİLİUM 'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  6.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  6.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

  İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  Üye, ZEMBİLİUM’a Sözleşme’nin 3.2.1 numaralı maddesinde belirtilen temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde, Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacak, Üye’nin üyeliği iptal edilecektir. ZEMBİLİUM, Üyeler'in işbu Sözleşme’de belirtilen hükümleri ve Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ZEMBİLİUM Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle ZEMBİLİUM 'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

  6.6. ZEMBİLİUM’UN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

  Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, ZEMBİLİUM 'un kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; ZEMBİLİUM 'u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  6.7. YÜRÜRLÜK

  İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.